New Item

  • SI-70A SI-70A 통합된 고해상도 컬러 디스플레이 / 일체형 통합 Class A 트랜시버
  • SH-220 SH-220 휴대용 VHF 무선전화장치(Walkie-Talkie)
  • 27MHz SSB ST-2710 27MHz SSB ST-2710 27MHz 대역 J3E(SSB) / H3E 무선 송수신기, 고해상도 4.3인치 컬러 LCD 적용
  • SMR715 / SMR720 SMR715 / SMR720 4KW 24/48마일 7인치 컬러 액정 선박용 레이다
  • 함정용 V-PASS 함정용 V-PASS V-PASS 모니터링 시스템
  • V-PASS V-PASS 어선 위치 발신 장치
  • ECDIS Training Course 교육신청 ECDIS Training Course 교육신청 Type Specific ECDIS Training Course!

A/S서비스 1577-0198